Jednym zdaniem


Mentoring polega głównie na tym, by mentorowany (mentee), poprzez  wsparcie mentora rozwijał swój potencjał i kompetencje.

 

Opis

 

Mentoring to jedna z najefektywniejszych, bo nastawionych na praktykę, metod nauki.

Mentoring wykorzystuje metodykę coachingu, dzielenia się doświadczeniem i treningu edukacyjnego. Opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie.

Mentor jest ekspertem i przekazuje wiedzę i umiejętności na poziomie zawodowym. Mentoringiem może być np. nauka sposobów radzenia sobie ze stresem, sposobów komunikacji, organizacji czasu lub metod rozwiązywania konkretnych problemów w firmie.

Mentoring w odróżnieniu od innych, zbliżonych dyscyplin (coaching, tutoring, doradztwo, szkolenia) oparty jest na osobistej praktyce mentora, który przekazuje swoje doświadczenia uczniowi (mentee).

Zadaniem mentora jest wybór i dostosowanie takiej ścieżki postępowania, która najefektywniej będzie dopasowana zarówno do stylu pracy i początkowych kompetencji mentee jak i oczekiwań zleceniodawcy (firmy) oraz wymogów związanych z samym wynikiem

 

 

Schemat procesu mentoringu

 

Proces mentoringowy zaczyna się od analizy sytuacji wyjściowej i ustalenia co i z jakiego powodu ma zostać zmienione. Następnym krokiem jest ustalenie, jaki ma być rezultat i po czym rozpoznamy, że spełnia nasze oczekiwania. Trzecim krokiem jest zaplanowanie działań, które poprowadzą Mentee od analizy sytuacji wyjściowej do wyznaczonego rezultatu. Czwarty krok to kontrolowanie i korygowanie sposobów i środków oraz wyników cząstkowych, które są wykorzystywane przez mentee w drodze do określonego na początku rezultatu, określonego jasnymi kryteriami.
 

Proces mentoringowy składa się z następujących elementów:

 1. Konsultacje
  1. wskazanie kandydatów na Mentee,
  2. badanie potrzeb Mentee,

  3. Mentor otrzymuje dane dotyczące Mentee,

  4. dostarczenie Mentee informacji o Mentorze.
    

 2. Sesja zero.

  1. Mentor i Mentee omawiają swoje oczekiwania, cele procesu i podpisują Kontrakt (Kontrakt M&M),

  2. opracowywany jest wstępny plan spotkań i narzędzi potrzebnych do współpracy.
    

 3. Sesje mentorskie.

  1. Mentee i Mentor spotykają się na sesję we wspólnie umówionym terminie,

  2. w trakcie każdej sesji Mentee i Mentor pracują nad zagadnieniami ustalonymi w Indy­wi­du­alnym Planie Mentoringu lub innymi, w miarę potrzeb i zgłoszeń Mentee,

  3. po sesji Mentor wskazuje Mentee dodatkowe materiały, do pracy indywidualnej,

  4. przed kolejną sesją Mentor i Mentee omawiają rezultaty i stopień wdrożenia ustaleń z poprzedniej sesji,

  5. w połowie cyklu sesji mentoringowych odbywa się sesja ewaluacyjna – dająca obraz prze­by­tych sesji i ich efektywności, pozwalająca na wprowadzenie korekt działań; raport z ewaluacji częściowej przekazywany jest także Zlecającemu, na życzenie.
    

 4. Zakończenie projektu

  1. Mentee oraz Mentor na zakończenie relacji przekazują sobie informacje zwrotne, pod­su­mo­wują wszystkie sesje, wdrożone elementy oraz stopień realizacji założonych celów w Indywidualnym Planie Mentoringu,

  2. Mentor sporządza raport ewaluacyjny z przebiegu procesu mentoringowego, przekazuje go Mentee oraz Zlecającemu (na życzenie).

  3. Mentee biorą udział w badaniu satysfakcji.

 

Ze względu na specyfikę procesu mentoringowego, a w szczególności personalny charakter relacji Mentor-Mentee zakładamy, że formalne rozpoczęcie procesu następuje dopiero z chwilą podpisania Kontraktu M&M. Dopiero od tego momentu Zamawiający ponosi koszt procesu mentoringowego.

W szczególności konsultacje, sesja zero oraz wszelkie działania ewaluacyjne są działaniami nieodpłatnymi.

 

Etapy procesu mentoringowego

 

 

 

Informacje organizacyjne

 

Dla uczestnika (Mentee) proponujemy standardowo 8 spotkań po 1,5h każde.


Częstotliwość spotkań z Mentorem będzie ustalana indywidualnie, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu kalen­darzowym. Uzupełnieniem spotkań, jeśli zajdzie taka potrzeba, będą konsultacje online.

 

Usługa obejmować może wsparcie i motywację do osiąganiu celów w zakresie, na przykład:

 • umiejętności zarządzania sprzedażą i budowania relacji z kluczowymi klientami firmy
 • skuteczne i asertywne komunikowanie się w sytuacji dużego zespołu rozproszonego (korporacji),
 • umiejętności miękkie i twarde lidera zespołu,
 • inne cele ustalone ze zleceniodawcą,
 • inne cele uzgodnione z Mentee.
   

Ponadto (w miarę możliwości Mentora) pomoc w:

 • rozwijaniu umiejętności handlowych
 • poprawie umiejętności komunikacyjnych,
 • budowanie P&La projektu i analizy finansowej,
 • opracowaniu strategii marketingowej i komunikacyjnej,
 • poprawie efektywności działania oraz stabilnym rozwoju,
 • budowaniu osobistej marki,
 • poprawie work-life balance
 • zarządzaniu zespołem,
 • rozwiązaniu innych bieżących problemów.

 

Wszyscy mentee mogą brać udział w konferencjach „Rozmowy inspirujące” organizowanych przez Kordo Edukacja gdzie m. in. podczas sesji networkingowych będą mogli doskonalić swoje umiejętności networkingowe (ice-breaking, small talk, elevator pitch, etykieta rozmów, mingling i wykorzystanie LinkedIn).

 

 

 

Mentoring

Delikatna równowaga
mentorowania kogoś
nie polega na tworzeniu go
na swój własny obraz,
ale dania mu możliwości
stworzenia siebie.

~Steven Spielberg

>>emoji<<

© Copyright 2018 Kordo Marcin Babiak.
    Wszystkie prawa zastrzeżone.

Administratorem danych osobowych jest Kordo Marcin Babiak z siedzibą przy ul. Topolowej 6, 05-504 Korzeniówka. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkoleń (w przypadku uzyskania ich na potrzeby szkolenia) oraz marketingu usług Kordo Marcin Babiak (w przypadku uzyskania ich poprzez formularz kontaktowy w tej witrynie internetowej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Polityka prywatności dostępna jest tutaj.

Skontaktuj się z nami