mentoring

Jednym zdaniem

Mentoring polega głównie na tym, by mentorowany (mentee), poprzez  wsparcie mentora rozwijał swój potencjał i kompetencje.

Opis szkolenia

Mentoring to jedna z najefektywniejszych, bo nastawionych na praktykę, metod nauki.

Mentoring wykorzystuje metodykę coachingu, dzielenia się doświadczeniem i treningu edukacyjnego. Opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie.

Mentor jest ekspertem i przekazuje wiedzę i umiejętności na poziomie zawodowym. Mentoringiem może być np. nauka sposobów radzenia sobie ze stresem, sposobów komunikacji, organizacji czasu lub metod rozwiązywania konkretnych problemów w firmie.

Mentoring w odróżnieniu od innych, zbliżonych dyscyplin (coaching, tutoring, doradztwo, szkolenia) oparty jest na osobistej praktyce mentora, który przekazuje swoje doświadczenia uczniowi (mentee).

Zadaniem mentora jest wybór i dostosowanie takiej ścieżki postępowania, która najefektywniej będzie dopasowana zarówno do stylu pracy i początkowych kompetencji mentee jak i oczekiwań zleceniodawcy (firmy) oraz wymogów związanych z samym wynikiem

Schemat procesu mentoringu

Proces mentoringowy zaczyna się od analizy sytuacji wyjściowej i ustalenia co i z jakiego powodu ma zostać zmienione. Następnym krokiem jest ustalenie, jaki ma być rezultat i po czym rozpoznamy, że spełnia nasze oczekiwania. Trzecim krokiem jest zaplanowanie działań, które poprowadzą Mentee od analizy sytuacji wyjściowej do wyznaczonego rezultatu. Czwarty krok to kontrolowanie i korygowanie sposobów i środków oraz wyników cząstkowych, które są wykorzystywane przez mentee w drodze do określonego na początku rezultatu, określonego jasnymi kryteriami. 

Proces mentoringowy składa się z następujących elementów:

 1. Konsultacje
  1. wskazanie kandydatów na Mentee,
  2. badanie potrzeb Mentee,
  3. Mentor otrzymuje dane dotyczące Mentee,
  4. dostarczenie Mentee informacji o Mentorze.
 2. Sesja zero.
  1. Mentor i Mentee omawiają swoje oczekiwania, cele procesu i podpisują Kontrakt (Kontrakt M&M),
  2. opracowywany jest wstępny plan spotkań i narzędzi potrzebnych do współpracy.
 3. Sesje mentorskie.
  1. Mentee i Mentor spotykają się na sesję we wspólnie umówionym terminie,
  2. w trakcie każdej sesji Mentee i Mentor pracują nad zagadnieniami ustalonymi w Indy­wi­du­alnym Planie Mentoringu lub innymi, w miarę potrzeb i zgłoszeń Mentee,
  3. po sesji Mentor wskazuje Mentee dodatkowe materiały, do pracy indywidualnej,
  4. przed kolejną sesją Mentor i Mentee omawiają rezultaty i stopień wdrożenia ustaleń z poprzedniej sesji,
  5. w połowie cyklu sesji mentoringowych odbywa się sesja ewaluacyjna – dająca obraz prze­by­tych sesji i ich efektywności, pozwalająca na wprowadzenie korekt działań; raport z ewaluacji częściowej przekazywany jest także Zlecającemu, na życzenie.
 4. Zakończenie projektu
  1. Mentee oraz Mentor na zakończenie relacji przekazują sobie informacje zwrotne, pod­su­mo­wują wszystkie sesje, wdrożone elementy oraz stopień realizacji założonych celów w Indywidualnym Planie Mentoringu,
  2. Mentor sporządza raport ewaluacyjny z przebiegu procesu mentoringowego, przekazuje go Mentee oraz Zlecającemu (na życzenie).
  3. Mentee biorą udział w badaniu satysfakcji.

Ze względu na specyfikę procesu mentoringowego, a w szczególności personalny charakter relacji Mentor-Mentee zakładamy, że formalne rozpoczęcie procesu następuje dopiero z chwilą podpisania Kontraktu M&M. Dopiero od tego momentu Zamawiający ponosi koszt procesu mentoringowego.

W szczególności konsultacje, sesja zero oraz wszelkie działania ewaluacyjne są działaniami nieodpłatnymi.

Etapy szkolenia

KliknijTUTAJZobacz etapy procesu mentoringowego

Informacje organizacyjne

Dla uczestnika (Mentee) proponujemy standardowo 8 spotkań po 1,5h każde.

Częstotliwość spotkań z Mentorem będzie ustalana indywidualnie, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu kalen­darzowym. Uzupełnieniem spotkań, jeśli zajdzie taka potrzeba, będą konsultacje online.

Usługa obejmować może wsparcie i motywację do osiąganiu celów w zakresie, na przykład:

 • umiejętności zarządzania sprzedażą i budowania relacji z kluczowymi klientami firmy
 • skuteczne i asertywne komunikowanie się w sytuacji dużego zespołu rozproszonego (korporacji),
 • umiejętności miękkie i twarde lidera zespołu,
 • inne cele ustalone ze zleceniodawcą,
 • inne cele uzgodnione z Mentee. 

Ponadto (w miarę możliwości Mentora) pomoc w:

 • rozwijaniu umiejętności handlowych
 • poprawie umiejętności komunikacyjnych,
 • budowanie P&La projektu i analizy finansowej,
 • opracowaniu strategii marketingowej i komunikacyjnej,
 • poprawie efektywności działania oraz stabilnym rozwoju,
 • budowaniu osobistej marki,
 • poprawie work-life balance
 • zarządzaniu zespołem,
 • rozwiązaniu innych bieżących problemów.

Wszyscy mentee mogą brać udział w konferencjach „Rozmowy inspirujące” organizowanych przez Kordo Edukacja gdzie m. in. podczas sesji networkingowych będą mogli doskonalić swoje umiejętności networkingowe (ice-breaking, small talk, elevator pitch, etykieta rozmów, mingling i wykorzystanie LinkedIn).

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować