Rozmowy oceniające i podsumowujące

[MA12]

Jednym zdaniem

Jak prowadzić podsumowania, aby przyniosły pożądane korzyści dla organizacji, managera oraz pracownika.

Opis szkolenia

Organizacje istnieją na rynku, by realizować założone cele, strategie działania. Praca nad ich osiąganiem wymaga ciągłego doskonalenia wewnętrznych struktur, procedur oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji pracowników. Dlatego dla firmy najważniejsze jest, by pracownicy nabywali umiejętności i rozwijali kompetencje niezbędne do realizacji założonych celów.

Okresowa ewaluacja pomaga pracownikom lepiej poznać własne kompetencje zawodowe, sposób funkcjonowania na zajmowanym stanowisku, a przede wszystkim określić mocne strony oraz obszary wymagające rozwoju. Rozwój kompetencji umożliwia pracownikom osiąganie coraz lepszych wyników w realizowanych zadaniach, co w dużej mierze może przekładać się na satysfakcję z wykonywanej pracy.

Badania psychologiczne wskazują, że im bardziej człowiek zna proces, któremu podlega, tym bardziej staje się w nim podmiotem (świadomym), a nie przedmiotem (nieświadomym). Już samo poznanie tych mechanizmów częściowo „znieczula” na mechanizmy odpowiedzialne za zniekształcenia

percepcyjne w ocenie. Jako że jest to szkolenie dedykowane dla przełożonych, otrzymają oni wiedzę i techniki jak oceniać sytuacje na linii pracownik – pracownik i przełożony pracownik, aby ocena pracownicza była możliwie obiektywna.

Dodatkowo proponujemy poświęcić przynajmniej jeden moduł tego szkolenia na prowadzenie rozmów z trudnymi pracownikami. Trudny pracownik jest definiowany przez zachowania, które są kłopotliwe dla menedżera. Zwykle ten moduł ma charakter czysto treningowy.

Podczas całego cyklu szkoleniowego trenerzy prowadzący szkolenia będą tworzyli bank trudnych sytuacji.

Moduł ten będzie czasem poświęconym właśnie na przećwiczenie wszystkich sytuacji, na które nie było miejsca na poprzedzających szkoleniach.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:
• kadry menedżerskiej,
• osób zarządzających projektami w organizacjach, • pracowników działów HR.

Cele szkolenia:

• zdobycie umiejętność znajdywania korzyści z prowadzenia podsumowań, ocen pracy – dla pracownika i osobistych dla menedżera,

 • przygotowanie do rozmowy podsumowującej / oceniającej – tak, aby była sprawiedliwa,

 • umiejętność stosowania arkusza ocen,

 • poznanie sposób unikać błędów oceniania – mechanizmów

  psychologicznych, heurystyk,

 • pogłębienie wiedzy na temat prowadzenie rozmowy pod kątem

  stymulowania, mobilizowania pracownika,

 • rozwinięcie umiejętność oceny efektywności rozmowy – z perspektywy

  pracownika i przełożonego,

 • nabycie wiedzy w zakresie wykorzystywania rozmowy okresowej /

  podsumowującej do zarządzania rozwoje pracownika,

 • zdobycie umiejętność radzenia sobie z najczęściej pojawiającymi się

  trudnościami – związanymi z postawą pracownika, kontekstem, relacjami z szefem.

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • jak doskonalić kompetencje pracowników

 • jak efektywnie zarządzać celami

 • jak realizować strategii firmy

 • w jaki sposób zwiększyć zaangażowanie pracowników

 • w jaki sposób zwiększyć autorytetu menedżerów

 • jak poprawić realizację wskaźników biznesowych

 • jak dobrze przygotować się do oceny pracowniczej

 • w jaki sposób przeprowadzić ocenę pracowniczą w oparciu o cele i

  kompetencje

 • w jaki sposób udzielić motywującej informacji zwrotnej

 • jak poprowadzić rozmowę podsumowującą

 • w jaki sposób przełamywać opór i obawę przed oceną.

Stosowane metody:

 • odgrywanie scenariuszy,

 • analiza autentycznych problemów kadry kierowniczej – na przykładach

 • ćwiczenia praktyczne,

 • dyskusja moderowana

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować